به وبسایت دانشکده برق دانشگاه یزد خوش آمدید

          

   

  آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش گفتار

  آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش آماری سیگنال

  گروه پژوهشی کیفیت توان

 

  وبسایت شخصی اساتید :

   دکتر حمید رضا ابوطالبی

   دکتر وحید ابوطالبی

   دکتر جمشید ابویی

   دکتر محمد رضا تابان

   دکتر علی اکبر تدین

   دکتر عباسعلی حیدری

   دکتر علیرضا صدیقی

   دکتر حسین قانعی

   دکتر قاسم میرجلیلی

   دکتر احمد میرزایی